“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.lunedì 22 giugno 2009

Bona vakanci!

Kara lekteri,
ja esas somero, e la sendi di ca blogo* interruptesas dum ica sezono;
oli rikomencos en autuno, ma kompreneble dum la tota somero vi povos durar lektar lo ja publikigita.
La rendevuo esas por septembro, kande vi trovos nova sendaji.
Bona vakanci!
Tiberio

lunedì 8 giugno 2009

AZURO

AZURO

Sidanta
sub la cielo pastelnuanca
desegnita por ni
ni revadas;
nia okuli regardas
nia okuli
e la fantazio
en la pensi
dans
segun la ritmo
skandata da nia kordii
inkandecanta
qui puls
necesanta
per l'elektro
radiata
dal azuro
vivoza
di nia okuli.

T. M.

lunedì 11 maggio 2009

AERO

AERO

La printempal aero
havas...
la miel-dolceso
dil okuli di Ellix,
la ciel-blueso
dil korolo di aciano,
la vivaceso
dil flameto di lampiro.
Agez respiro.

T. M.

lunedì 4 maggio 2009

CHE LA PLUVO

CHE LA PLUVO

Me marchas sur
la strado,
kur,
observas de plaso kovrita,
me ja obsedita
pri ta enorma sponji griz
parplen pezoz
qui aquiz
parapluvi aquoz.

T. M.

lunedì 27 aprile 2009

MARTO

MARTO

Kande venas la printempo
tote plugayesk la tempo
e la violi naskas frua
sub la hela cielo blua.


Startas navo sub la suno
por irar til sur la luno
ma pluveskas, marto es fola:
chanj en un minuto sola;


pluvas, pluvas totsubite
e me standas parbalnite!


T. M.

lunedì 20 aprile 2009

PENSI

PENSI

Pensi kriptografita
per enigmatoz
nedechifrebla runi,
qui voyaj
kom impulsi telepatial
sur la fili senkorpa
dil amo,
en la planktono
dil konfuz metropolo
trair
la muro diafan
dil apatio
e dil nesavo
ante arivar
tandem
eme:
li atingas tua kordio
cirkumklozita
enkarcerigita
en involukro vitra
qua
quankam harda
lasas pasar
lia febla lumeto
e che lia
febla tepideso
ruptetesas
plenigesas
per fenduri
splendida
qui balde
avancas
sinuifante
branchifante
segun dika reto
intrikita
di plantaro Amazonian
til kruligar
splendide
la brilant
e kolda
karcero
liberigante la kordio tua
riviveskinta
inundita per amo.

T. M.

lunedì 13 aprile 2009

Pauzo

Kara lekteri,
me esperas ke vi pasis Bona Pasko;
ca-foye esas nula nova poemo, nam hodie esas festo-dio, e do vakancala dio.
La rendevuo esas por nexta* lundio.
Me vartas vi.
Saluto!
Tiberio

lunedì 6 aprile 2009

GUTI DE OMBRO / E GUTI DE LUMO

GUTI DE OMBRO
E GUTI DE LUMO

La blueso profunda
dil oceano
qua kolorizas per nokto
la vivo
gutif adsur mea spirito
frajil
lejer quale folio
qua chanjas direkto
che suflo
di vento,
qua chanjas koloro
che radio
di suno
montrante
al kreuri
sua verdeso maxim intensa,
ulfoye dum poka,
ulfoye
dum multa pazi
de mea konfuz irado
timoza e dubitoza.

Ulfoye dum multa,
ulfoye
dum poka salti
de mea nestabil saltado
tremetanta e necerta,
adsur mea anmo
lejer
frajil quale saponbulo
qua krevas
ruptesante
aden mil guteti
minuskul
che feblega
frolar,
qua flugas
libracante
che la berso di la brizo
montrante
en sua rotacar
mil astoniva kolori,
gutif
l’azuro sunoz
dil maro kristalatra
qua kolorizas per lumo
la vivo.


T. M.

lunedì 30 marzo 2009

POEMO DORSALA

POEMO DORSALA

Ye la dio kande tu me amos
Amez me
Nur hazarde
Frolante l’anmo
Me
Vivas
La rivero dil silenci
Sub cielo qua balde divenos blua
Un instanto ante la sunal su-kusho


T. M.

lunedì 23 marzo 2009

LA NUBI EK SUKRO

LA NUBI EK SUKRO

La nubi
ek sukro filigita
en la blueso hel ed obskur
di mea dii,
qui donacas saporo
a mea gayeso,
qui minledigas
mea tristeso,
kolorizas per blankeso
nivea
l’anmo mea
stuporanta
ed olun frol
per sua mol
tusho
lejer
igante lu tale dolca
quale facita
ek sukro.


T. M.

lunedì 16 marzo 2009

SOMERO

SOMERO

La humideso
kushas su
pezoza
en l’aero
dil somero.
La nubi fumatra
su apogas
sur la somiti dil monti
por repozar.
La pinti lunala
titilas la cielo
e mikra lampiri
kun vivaca lumeri
flug cirkum ni.
Es nia tasko
savar kaptar li.

T. M.

lunedì 9 marzo 2009

LA HOMALA SONJO

LA HOMALA SONJO

Meze
inter la lumo
e la tenebro
inter l’existar
e la nulo
preter la luno
proxim la suno
meze,
suspendite...
dop la pordo
klefklozita
di mea sonji
frapanta
me imaginis
imaginal imaji
me fantaziis
fantastikaji
ek lo senexista
ek lo obskur
dum un instanto nur
qua dur
mil yarmili
me imaginis
me fantaziis
rinaskar ucelo
vizitar la cielo
sen limiti
e disflugar
senfrontiere
ed acensar
enaere
adsupere
plu adsupere
mem plu adsupere
maxim adsupere
libere
felice
lejere
respirar la nubi
regardar la subi
la reda tekti
di la mikra domi
la formikatra homi.

T. M.

lunedì 2 marzo 2009

TU E ME

TU E ME

Tua kordio dic a me:
me nultempe tu kare’,
mea kordio dic a tu:
ni un kordio fac ek du.

Tua okuli kis le mea:
kolorizas li umbrea,
mea okuli kis le tua:
kolorizas li hel-blua,

e la kisi, per flugar,
ir en l’anmi su kushar.

T. M.

lunedì 23 febbraio 2009

Prizento

Kara Idolinguisti e poeziamanti,
me kolektos en ica blogo* mea poemi, tale ke on povos trovar hike oli omna unionita, sen devar serchar li dispersita en la mesaji dil forumi.
Me esperas ke vi prizos ica ideo e la poemi!
Bona lekto!
Saluti poeziala!
Tiberio Madonna

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nur me adkargas l...