“La poezio es la linguo dil sonji.”

T. M.sabato 29 dicembre 2018

luned├Č 24 dicembre 2018

BLANKA KRISTNASKO


Kara samideani,

me prizentas nova versiono di Blanka Kristnasko, sen sufixala rimi e kun eliziono “nepermisata”. ­čśä
L’anciena versiono esas hike.
Ca nova versiono diferas nur per la lasta du versi. Se ol plezos, me substitucos ol al anciena. Se ne, me ne chanjos la du versi, qui vere en l’anciena esas plu fidel al originala.

BLANKA KRISTNASKO

Me revas pri lejer nivo
qua igez omno blankeskar;
l’arborpinti brilez,
la floki instilez
en ni
fablo Kristnaskal.

Me revas pri lejer nivo
ed, esperante, me dezir
sur lo blanka, pos parfalir,
la dazlanta lumo dil safir’.

Tiberio Madonnasabato 22 dicembre 2018

La povri 2


On esas kapabla amar e pose odiar la sama persono, se ta persono antee esas povra e pose divenas richa.

T. M.

La povri


Ni amas la povri ya pro ke li esas povra.
Do reale ni amas ne li, ma nur lia povreso.

T. M.

domenica 9 dicembre 2018

KANSONI KRISTNASKALA


Kara samideani,

me publikigas nova versiono di Kansoni Kristnaskala:

https://sites.google.com/site/idoverki/Kansoni%20Kristnaskala%202.pdf


Konfronte kun l’anciena versiono, ol kontenas tri chanji mikra, en Nokto Tranquil! ed en Tinklez Klar!.

Felica Kristnasko!

Tiberio

gioved├Č 16 agosto 2018

mercoled├Č 15 agosto 2018

Pri la mesajo da Gon├žalo Neves

Estimata samideani,

en la forumo Idolisto sioro Gon├žalo Neves klamachas kontre la romaneto "L'asasino di Gon├žalo".
 
 Yen mea respondo.

Sioro Gon├žalo Neves forsan oblivias ke en fiktivajo KOMIKA omno exasperesas ed exajeresas.
Ma me vidas ke me ne exajeris tro multe, nam nun en Idolisto me vidas reakto simila a ta dil pagino 94 (95 di la pdf).
Irgakaze, ne omna eventaji esas referata a la realajo, uli esas inventita o metafori di altra kozi: la konkurenco poeziala esas inventita, o forsan ol volas reprezentar altro. Se "odo" reprezentas "Ido", ka la konkurenco ed envidio poeziala ne povas reprezentar la LINGUALA?

Do sioro Gon├žalo Neves facez exameno di koncienco.

Pri lua trahizi, me ne kredas exajerir.

Laste, me vidas ke la loyala sioro Neves tote facile atakas me en forumo ek qua me ekpulsesis (cetere, lua celita o ne tante celita ataki augmentis EVENTIS! ya depos mea ekpulso), e me remarkis ke lu kustumis atakar me anke en altra loki ube me esis absenta.

Do me invitas sioro Neves skribar en tereno komuna, vice poniardagar ye dorso.

Saluti,

Tiberio

P. S. Ultre omno, ilu havas la kurajo atribuar a me la "nesaciebla despito ed odio", qui esas lua.
Ankorfoye la bovo nomas l'asno *kornudo.

domenica 8 luglio 2018

LA LIMONI ESAS ROZEA


Vizitez: La limoni esas rozea (Prilingua Letraro)LA LIMONI ESAS ROZEA

La limoni esas rozea
e l'oranji es tulipea
tamen iti di ula flori
es dil mondo la kolori.

Or l'aciani esas cielea
e la cielo nun prunea:
di la cielo omn aspekti
semblas flori, semblas frukti.

La kolori di la cielo
selektesas per pinselo
sur planketo sat farboza
di piktisto fantazioza.

La sufixo extravaganta
ya ne sempre esas fitanta:
la koloro di la rozi
esas di diversa kozi...

Tiberio Madonna

domenica 27 maggio 2018

L'asasino di Gon├žalo


Nova romaneto en Ido:
L'asasino di Gon├žalo,
Detektivo-romaneto di cienco-fiktivajo,
da Tiberio Madonna,
mayo 2018,
Editerio La Plumo, Italia,
formato elektronikala PDF,
106 pagini,
gratuita.

Esas la yaro 2206. La famoza poeto Gon├žalo Seven de Portugal es asasinata en varma vespero di agosto dum ke il esas vehanta en taxio tra la turboza e trafikoza Berlin dil futuro. La majoritato de la konocanti akuzas Tiberio, altra poeto; tamen la situaciono ne esas klara. L’afero komplikesas, nam aparas pose plusa mortinti.
La brava detektivi Detlef Drogi e Rudolf Scheng facas lo posibla por solvar la misterio.
La ceneyo esas futurala, inter edifici rotacanta ed automobili fluganta.
Subtila filo de esprito e sarkasmo perceptesas en diversa punti di la romaneto.

---

La nova libreto elektronikala esas obtenebla tote gratuite, sendante simpla e-mesajo al adreso: gutipoemi@libero.it

IRGU darfas demandar ol; on anke darfas sendar mesajo vakua, se on volas; lu recevos certe la libreto en sua e-posto-buxo.

Bona lekto!

Tiberio

venerd├Č 16 febbraio 2018

LA TRAHIZERI

Itere aktuala ca poemo pri la du trahizeri, qui kustumas celebrar mea ekpulso.
Ca poemo esas reakto a lia senfina ODIO e multayara vexadi kontre me, e ne lo kontrea, quon li e Gilles-Philippe Morin volas kredigar da omni, uzante la "unasinsa" forumo, e probante renversar l'afero pleante la rolo di viktimi!
To esas vere shaminda e nauzeiganta.
Un de la trahizeri
GONÇALO NEVES

LA TRAHIZERI

La trahizeri pikas l’una l’altra
e plendas pro l’ veneno bitr ed akra
quan varsis reciproke
li amba nunepoke.

Quo povis ekirar del du pikinti
qui kustum agacar per la sis pinti
di lia skribmanieri
meskina quale pueri?

Povis venar nur plusa mala agi
nur plusa bitr akuzi pro bekagi
nur plusa venenizi
pos lia bas trahizi.

Ma nun ili direktas la veneno
la una kontre l’altra e ca fonteno
frap ya li ye ca foyo
chanjinte sua voyo.

Ne esis evitebla ita piki
ita plendadi dal du fals amiki
pro ke le nekontent
desquieta su sent.

E la nekontenteso certe ven
de envidio qua regnadas suveren,
qua lia anmo invadas,
qua la kordio vexadas.

Pro to li nulo povas kam perboke
varsar veneno ad altri e reciproke
nam l’envidio li rodas,
l’internajon korodas.

Quon plusa nun me povas adjuntar?
Nur ke to omna quo port ad odiar
a nulo bona duktas
ed omnon ya destruktas.

Tiberio MadonnaL’altra trahizero
JAMES CHANDLER

gioved├Č 15 febbraio 2018

LA DIKTATORO LO├ĆC LANDAISLa falsa sekretario Loïc LandaisEstimata Idisti,

itere Loïc Landais parolas en la forumo Idolisto nome dil ULI !

Sen irga autoritato e sen irga yuro.


Ed il ne dicez ke lu ne parolas nome dil ULI, nam il donas kom uzebla l'adreso di la sekretario dil ULI, qua, segun lo asertata da il ipsa, esas il: fakte il furnisas l'adreso di la sito dil ULI (quale se ta asociuro existus ankore), sito jerata da lu, en qua il prizentas su ipsa kom sekretario dil ULI, en ca pagino plena de falsaji:

Do il profitas mea absenteso del forumo por propagar falsa informi sen ke me povas dementiar li.
Ya pro to il diktatorale ekpulsis me del forumo: ne pro ke me parolis nome dil ULI, ma por ke il povez difuzar sua falsaji nome dil ULI sen donar posibleso di objecioni.

Ka to ne esas DIKTATORESO?

Loïc Landais efacas de la forumo omna mesaji qui ne konvenas ad il, e do, vice respondar a la kontesti pri lua sekretarieso e pri la regulaleso di lua agado, il komode e diktatorale eliminas li del forumo. Exemple il efacis, sen respondar ad ol, ica mesajo da me:

A ti qui ankore ne savas lo, me donas la ligilo al artiklo qua explikas ke l'ULI dissolvesis:

Kompreneble Loïc Landais nule esis rielektata e nule esas sekretario, quale il false asertas.

E nun me volus savar de Gilles-Philippe Morin, qua sorgas sempre indikar la vorti dil 2014 e 2015 kom neoficala:
Gilles-Philippe, ka segun tu Loïc Landais esas oficala sekretario?
Respondez a ca questiono, se tu havas la kurajo, Gilles-Philippe!
Tu ja havis la kurajo deklarar publike ke tu konsideras la Linguala Komitato kom ankore autoritatoza:

Sur qua bazo tu dicis to? Kande eventis l'elekti? Quale ol povas ankore esar valida? E ka tu parolas pri neoficaleso?
Ube esas l'oficaleso dil ULI e di la Linguala Komitato?
Respondez a to!
E ne fingez sendar respondo se tu ne sendas ol: en ca publika mesajo

tu asertis, mentiante: "Me sendis komento ye lua blogo un monato ante nun, ma il ne ja aceptis ol...".
To esas simple falsa: tu nultempe sendis komento a mea blogo quan me ne aceptis! Anke tu profitis mea absenteso e sendis falsajo savante ke me ne povas respondar en ta forumo.

Bela poltroneso da amba!

Tiberio

LA LIBRO RAPTERA

Kara samideani, me prizentas a vi la duesma edituro di la rakonto LA LIBRO RAPTERA . Ol editesis unesmafoye en 2014, e nur me adkargas l...